Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HENTEX                                                       

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel,

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Hentex alsmede op alle overeenkomsten tussen Hentex en wederpartijen.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Hentex een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Hentex
 4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij deze door Hentex schriftelijk zijn aanvaard en vinden dan slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door Hentex aan te geven termijn geldig.
 2. Een aanbieding is slechts bindend indien deze schriftelijk is bevestigd.
 3. Toezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplichten Hentex niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

Artikel 3: Afspraken

 1. Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van Hentex binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikten worden in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat de wederpartij een offerte van Hentex schriftelijk heeft aanvaard, dan wel Hentex een opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De overeenkomst wordt geacht juist en volledig te zijn. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of toezeggingen door Hentex,  haar personeel of namens Hentex gedaan door haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Hentex slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Elke overeenkomst wordt door Hentex aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend ter beoordeling van Hentex voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. Hentex is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 7. Hentex is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.
 8. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan het materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door Hentex zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

Artikel 5: Wijziging der opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Hentex bij de wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Hentex ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door Hentex, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 6: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der prijsbepalende factoren is Hentex gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 7: Annulering

 1. Ingeval van niet-betaling van een opeisbare vordering, aanvraag tot surseance van betaling door de wederpartij, faillissement van de wederpartij of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, heeft Hentex het recht de koopovereenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk nog uitgevoerd moet worden, te annuleren onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 2. Annulering is niet mogelijk na (aan)betaling tenzij anders overeengekomen met Hentex.

Artikel 8: Montageservice

 1. Er rust 1 jaar garantie op de montageservice van Hentex. Deze garantie heeft enkel en alleen betrekking op aantoonbare montage fouten.
 2. Er wordt geen garantie gegeven op gebreken die het gevolg zijn van:
  1. normale slijtage.
  2. onoordeelkundig gebruik.
  3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud.
  4. montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of door derden.
  5. montage op ondergrond die niet voldoet aan het juiste kwaliteitsniveau van Hentex.
 3. Kosten van eventuele aanvullende hulpmiddelen voor de montage worden door de Hentex aan de Wederpartij doorberekend.
 4. Bij oplevering van de montage zal er een pakbon formulier overlegd worden ter ondertekening door de Wederpartij en de monteur van de Hentex. Eventuele gebreken en aanvullingen worden hierop vermeld, indien nodig gefotografeerd en de foto als bijlage toegevoegd. Voor zichtbare schades die na ondertekening van dit formulier worden gemeld is Hentex niet aansprakelijk.
 5. Voor het monteren van de raamdecoratie door de montageservice van Hentex dient de Wederpartij alle objecten in de ruimte in straal van 2 meter te verwijderen.
 6. Kosten die ontstaan doordat de Wederpartij in gebreke is gebleven, en die de uitvoering of voortgang van het werk vertragen en/of onmogelijk maken, worden bij de Wederpartij in rekening gebracht. Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend.
 7. Hentex is niet aansprakelijk voor schades die tijdens de montage werkzaamheden aan het licht komen.
 8. Als de montage niet mogelijk is op de afgesproken dag of vertraagd wordt door het niet nakomen van gemaakte afspraken door de Wederpartij zal Hentex hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9: Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen geldt als tijdstip van levering het moment waarop de zaken het bedrijf/magazijn van Hentex verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door Hentex, op de opdrachtbevestiging of anderszins, wordt aangegeven.
 2. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 3. Zaken, ook die welke franco geleverd worden of die op naam van Hentex reizen, reizen voor rekening en risico van de wederpartij, zulks terwijl de afzending geldt als levering.
 4. Levering zal geschieden tot de 1e drempel. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor ontvangst en binnen brengen van de goederen.
 5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan Hentex naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de facturen, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Wanneer de bestelling niet wordt afgenomen, staat zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. De wederpartij verplicht zich hierbij om de totale factuur van de bestelling per omgaande te voldoen. Indien na 6 maanden de totale factuur niet is voldaan, wordt de overeenkomst als ontbonden beschouwd door Hentex en heeft wederpartij geen recht meer op de gedane (aan)betaling ten gunste van Hentex en komt deze te vervallen. Zulks ter compensatie van gemaakte kosten.
 7. Indien Hentex niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal zij aan de wederpartij daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
 8. De wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de goederen weigeren.

Artikel 10: Transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Hentex is verstrekt, door Hentex naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 11: Ontvangst/Retour van zaken

 1. Indien de wederpartij de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan Hentex retourneert, zonder dat Hentex zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard, is zij gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en ter beschikking van wederpartij te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van het geen de wederpartij Hentex terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van Hentex
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal Hentex het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te halen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke Hentex ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar. De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van Hentex krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  2. Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.
  3. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
 2. De aansprakelijkheid van Hentex reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
 3. Hentex is niet aansprakelijk voor vertraging in geval van c.q. schade aan door haar geleverde zaken tijdens een niet door haar verzorgd transport.
 4. Hentex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig gebruiken van door haar geleverde zaken.
 5. De aansprakelijkheid van Hentex is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.

Artikel 14: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Hentex en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Hentex, epidemieën, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden en natuurverschijnselen, brand, overheidsmaatregelen, stakingen, waaronder in ieder geval in-en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Hentex c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor Hentex haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 2. Indien naar het oordeel van Hentex de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Hentex heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.
 5. Hentex is niet aansprakelijk voor schade die bij de wederpartij kan optreden indien zij haar verplichtingen niet (tijdig) kan nakomen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming.

Artikel 15: Klachten en claims

 1. Wederpartij dient de gekocht goederen bij ophaal/levering te (laten) controleren. Hierbij dient wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  1. of de juiste zaken zijn afgeleverd.
  2. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen.
  3. of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of doeleinden.
 2. Klachten wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten (zie 14-1), dienen door wederpartij op het ontvangstbewijs/vervoersbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op claims.
 3. Klachten wegens niet direct zichtbare gebreken dienen uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst der zaken door wederpartij, per schrijven aan Hentex te worden medegedeeld.
 4. Het recht om een klacht in de dienen van de wederpartij vervalt indien hij Hentex niet in staat stelt de bedoelde zaken in originele staat te controleren. Indien de klacht gegrond is, zal Hentex te harer keuze, hetzij de geconstateerde mankementen herstellen, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.
 5. Hentex geeft alleen garantie op constructie fouten en/of technische mankementen. Voor alle andere producten geldt het principe “Gekocht zoals gezien” tenzij anders overeengekomen.

Artikel 16: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dient er bij de opdrachtbevestiging een betaling van 100% gedaan te worden. Betaling dient netto-contant voor levering te geschieden of middels storting ideal/creditcard of overmaking op een door Hentex aangewezen bankrekening. Hentex accepteert geen cheques ter betaling.
 2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Hentex gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 3. In gevallen dat de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
 6. Heeft Hentex door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Hentex verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Hentex op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 17: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

Artikel 18: Geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook als Hentex zaken aangegaan is met in het buitenland woonachtige of gevestigde wederpartijen.
 2. Alle geschillen, welke naar aanleiding van de koopovereenkomst tussen de wederpartij en Hentex mochten rijzen, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Hentex.